KampanyalarPara Kazanma

Kamu İhale Eğitimleri

Kamu ihale eğitimleri hakkında detaylı bilgi almak için yazımızı okuyabilirsiniz

Türkiye’de kamu ihalelerinin en önemli sorunlarından bir tanesi kamu satın alma işlemlerinde profesyonelleşmenin olmamasıdır. İdarelerde görev yapan kamu görevlileri çoğu zaman profesyonel uzmanlık alanlarının dışında genelde bir idare hukuku konusu olan özelde ise mali mevzuatın parçası olarak değerlendirilen kamu ihale mevzuatı çerçevesinde işlem yapmaktadırlar. Ancak mevzuatın olabildiğince detaylı ve karmaşık düzenlemeleri doğrudan satın alma konusunda uzman kişilere hitap etmektedir. Bunun sonucunda birçok durumda kamu personeli sonuçlarından emin olmadıkları kararlara imza atmakta, kamu hizmeti açısından gerçekte ihtiyaçların karşılığı olmayan mal veya hizmetleri almaktadır.

Konuya istekliler açısından yaklaşıldığında ise mevzuatın karmaşıklığı esas işi hukuki düzenleme takibi olmayan firmaların aslında kazanabilecekleri ihaleleri kaybetmelerine, esasında iyiniyetli olmalarına rağmen basit bir dikkatsizlik nedeniyle yasaklama veya teminatın gelir kaydedilmesi gibi yaptırımlara uğramalarına neden olmaktadır.

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz AHT Hukuk yetkilileri gerek firmalar gerekse idareler için kamu ihale eğitimlerinin önemini vurgulamışlardır. Kamu ihale eğitimlerinin sürecin taraflarına bilgi eksikliklerinin giderilmesine yardımcı olduğunu vurgulayan yetkililer bu sayede idareler için sağlıklı satın alma firmalar için de kamuya satış fırsatlarının daha sağlıklı yürütüleceğini vurgulamışlardır.

Kamu ihale eğitimlerinin içeriğine bakıldığında ihale süreçleri, sözleşme süreçleri, elektronik ihale ve elektronik eksiltme gibi konuların önem kazandığı dikkat çekmektedir. Tarafların da bu konuda giderek daha fazla bilinçlendiği gözlemlenmektedir.

Son dönemlerde ise elektronik araçlarla ilgili eğitim taleplerinde ciddi artış vardır. Konuyla ilgili Kamu İhale Kanununun ek 1’nci maddesinde “Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerde; bu Kanunun 13 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, ilan, ihale dokümanının hazırlanması ve verilmesi, katılım ve yeterliğe ilişkin belgelerin sunulması, tekliflerin hazırlanması, sunulması ve değerlendirilmesi, ihalenin karara bağlanması ve onaylanması, kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi ve sözleşmenin imzalanması gibi ihale süreciyle ilgili aşamalar ile her türlü bildirimler kısmen veya tamamen, Kurum tarafından oluşturulan Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçekleştirilebilir.

Elektronik Kamu Alımları Platformunun kurulması ve işletilmesi ile ihale sürecinde elektronik araçların kullanımına ilişkin esas ve usuller Kurum tarafından belirlenir.

Bu Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca yapılacak bütün ilanlar aynı zamanda Elektronik Kamu Alımları Platformunda da yayımlanır.

Bu Kanun kapsamındaki alımlarda aday veya isteklilerin yeterliğinin tespitine ilişkin olarak Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden sistemler kurulabilir. Bu sistemlerin kurulması, kurdurulması, denetlenmesi, yetkilendirilen kuruluşların yetkilerinin iptal edilmesi veya tedbir niteliğinde kararlar alınması hususlarında Kurum yetkilidir.” hükümleri bulunmaktadır.

Yukarıda atıf yapılan madde çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğler konuyla ilgili eğitimlerin temellerini oluşturmaktadırlar.

ahtlegal.com

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir